Sprawy pracownicze

Nasze usługi

 • konsultacje prawne w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym dotyczące nawiązania albo rozwiązania stosunku pracy i roszczeń z tym związanych, ustalenia istnienia stosunku pracy lub jego treści, warunków zatrudnienia lub ich zmiany, wynagrodzenia za pracę, pracy w godzinach nadliczbowych, urlopów, dyskryminacji czy mobbingu
 • porady prawne i reprezentacja w sporach z pracodawcą wynikających ze stosunku pracy
 • weryfikacja lub sporządzenie dokumentów związanych z zatrudnieniem, w tym porozumień zawieranych przez strony stosunku pracy
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy

Sprawy pracownicze

Zdajemy sobie sprawę jak skomplikowane i problematyczne dla pracownika mogą być regulacje prawne dotyczące zatrudnienia. Mamy świadomość, że nieznajomość specyfiki tej dziedziny prawa, obszernych regulacji i orzecznictwa, może znacząco utrudnić dochodzenie roszczeń przez pracownika, który w sporze z pracodawcą jest zazwyczaj stroną słabszą. Pomoc doświadczonego adwokata nie tylko ma na celu jak najlepsze zabezpieczenie interesu Klienta w danej sprawie, ale pomaga odnaleźć się w trudnej sytuacji, jaką jest konieczność dochodzenia swych praw wobec pracodawcy, w szczególności gdy spór przeniesiony zostaje do sali sądowej.

Oferujemy pracownikom pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa pracy na każdym etapie sporu z pracodawcą. Udzielamy porad prawnych, uczestniczymy w negocjacjach z pracodawcą, weryfikujemy lub sporządzamy różnego rodzaju dokumenty, jak również reprezentujemy naszych Klientów przed sądami pracy na terenie całej Polski. Pomagamy pracownikom, którzy uważają, że pracodawca bezzasadnie lub z naruszeniem przepisów rozwiązał z nimi umowę o pracę, zmienił warunki zatrudnienia, dokonał niezgodnego z prawem potrącenia z wynagrodzenia, nie wypłacił należnego wynagrodzenia za pracę czy naruszył ich prawa w inny sposób. Pomagamy Klientom w ustaleniu istnienia stosunku pracy lub jego treści. Pomagamy dochodzić od pracodawcy roszczeń ze stosunku pracy.

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • porady prawne w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym dotyczące nawiązania albo ustania stosunku pracy i roszczeń z tym związanych, zwolnień grupowych, ustalenia istnienia stosunku pracy i jego treści, zmiany warunków zatrudnienia, czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, urlopów, odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone, naruszenia zakazu dyskryminacji, mobbingu i inne
 • porady prawne lub reprezentacja w sporach z pracodawcą wynikających ze stosunku pracy (w tym spory dotyczące rozwiązania umowy o pracę, wynagrodzenia za pracę, urlopów, pracy w godzinach nadliczbowych itd.)
 • weryfikacja albo sporządzanie porozumień zawieranych przez Strony stosunku pracy
 • weryfikacja, negocjowanie lub interpretacja umów lub klauzul o zakazie konkurencji
 • reprezentacja pracowników w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, w tym dotyczących rozwiązania umowy o pracę i związanych z tym roszczeń, tzw. zwolnień grupowych, ustalenia istnienia stosunku pracy i jego treści, warunków zatrudnienia lub ich zmiany, wynagrodzenia za pracę, urlopów, pracy w godzinach nadliczbowych i innych
 • sporządzanie pism procesowych w sprawach z zakresu prawa pracy
 • dochodzenie roszczeń przysługujących pracownikom w związku ze stosunkiem pracy

Osoba odpowiedzialna za tę praktykę

Patrycja Pruszkowska

Adwokat, Partner
p.pruszkowska@wpz.legal