Kredyty frankowe

Nasze usługi

  • analiza umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego w CHF pod kątem wad prawnych
  • podjęcie działań zmierzających do unieważnienia umowy bądź tzw. odfrankowienia
  • negocjacje przedsądowe z bankami
  • wniesienie powództwa przeciwko bankowi do sądu
  • sporządzanie odpowiedzi na pisma bankowe i wezwania do spłaty kredytu
  • jeśli to kredytobiorca jest stroną pozwaną – reprezentowanie go w sporze z bankiem

Kredyty frankowe

Wspieramy Klientów w sporach z bankami w zakresie kredytów frankowych (denominowanych oraz indeksowanych do franka szwajcarskiego – CHF) oraz stosowania nieuczciwych praktyk w zawieranych umowach kredytowych. Świadczymy pomoc niezależnie od tego, czy umowa kredytowa nadal obowiązuje, czy też kredyt został już spłacony. Reprezentujemy kredytobiorców, którzy wytoczyli powództwo przeciwko instytucji finansowej, jak i w sytuacji, gdy znajdują się po drugiej stronie – zostali pozwani przez bank o zwrot kapitału, bezumowne korzystnie z kapitału lub inne, rzekomo niezgodne z umową, działanie.

Klienci z obowiązującą umową kredytową

Klientom, którzy są stroną trwającej umowy kredytowej, proponujemy podjęcie działań zmierzających do jej unieważnienia bądź tzw. odfrankowienia.

  • W razie korzystnego wyroku w pierwszym przypadku umowa kredytowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. Bank zobowiązany jest do oddania kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków (włącznie z wpłatami około kredytowymi). Klient natomiast, co do zasady, powinien zwrócić do banku kwotę wypłaconego kredytu.
  • Tzw. odfrankowienie wiąże się z kolei z usunięciem klauzuli indeksacyjnej z umowy kredytowej i uzyskaniem zwrotu nadpłaconych rat. Prowadzi to do zmniejszenia salda zadłużenia, które nie jest już zależne od kursu CHF.

Klienci z już spłaconym kredytem

Spełnienie świadczenia względem banku, czyli spłacenie kredytu, nie powoduje, że wygasają roszczenia, jakie Klient może mieć względem instytucji finansowej. Spłata kredytu nie powoduje, że z umowy znikają niedozwolone klauzule, więc były kredytobiorca zachowuje prawo do dochodzenia od banku zwrotu nadpłaconych rat.

W przypadku spłaconego kredytu frankowego można domagać się od banku zwrotu nadpłaconych rat.

Przedawnienie kredytu we frankach

Pozwanie banku o zwrot nadpłaconych rat jest możliwe tylko pod warunkiem, że nie doszło do przedawnienia roszczeń. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z chwilą gdy konsument dowiedział się o istnieniu postanowień niedozwolonych w jego umowie lub gdy rozsądnie rzecz ujmując powinien się dowiedzieć. Dotyczy to zarówno kredytów denominowanych, jak i indeksowanych.

Kredytobiorca może domagać się również zwrotu innych świadczeń, np. prowizji i składek z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Na bieżąco śledzimy orzecznictwo w sprawach frankowych. W przeważającej liczbie przypadków kredytobiorcy wygrywają spór z bankiem, dzięki czemu po latach płacenia wysokich rat, dla których nie było uzasadnienia, mogą odzyskać nienależnie przelane bankowi pieniądze. Umowy kredytowe różnią się między sobą, dlatego nie ma jednego schematu działania. Każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia.

Osoba odpowiedzialna za tę praktykę

Krzysztof Wysocki

Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny, Partner
k.wysocki@wpz.legal