Rozwody i sprawy rodzinne

Nasze usługi

 • konsultacje prawne w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym m.in. o rozwód, separację, władzę rodzicielską, kontakty z dziećmi, alimenty, przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
 • konsultacje prawne w kwestiach dotyczących rozdzielności majątkowej lub podziału majątku wspólnego małżonków
 • reprezentacja Klientów w sprawach o rozwód albo separację
 • prowadzenie spraw o alimenty, jak również o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych o ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi, ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie ojcostwa
 • przygotowywanie projektów porozumień wychowawczych
 • prowadzenie postępowań o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami
 • reprezentacja Klientów w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków
 • udzielanie porad prawnych i prowadzenie postępowań dotyczących rozliczeń majątkowych konkubinatu (sprawy wymagające oparcia się na Kodeksie cywilnym)
 • reprezentacja podczas negocjacji lub mediacji ze stroną przeciwną w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym rozliczeń majątkowych małżonków

Rozwody i sprawy rodzinne

Rozwody

W naszej Kancelarii udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy Klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, tak na etapie przedsądowym, jak również przed sądem. Sprawy takie niosą ze sobą zazwyczaj dużo emocji dla osób bezpośrednio zainteresowanych ich wynikiem. Emocje te oraz dynamicznie zmieniająca się sytuacja często utrudniają podejmowanie decyzji czy wybór najkorzystniejszego dla Klienta rozstrzygnięcia. Udział profesjonalnego pełnomocnika zapewnia należytą ochronę interesów, zwiększając szanse na jak najbardziej korzystne rozstrzygnięcie. Ułatwia również negocjacje lub porozumienie ze Stroną przeciwną w wielu kwestiach będących przedmiotem sporu.

W ramach powierzonej sprawy:

 • udzielamy porad prawnych
 • uczestniczymy w negocjacjach lub mediacjach z stroną przeciwną, prowadzonych tak na etapie przedsądowym jak i sądowym
 • wytaczamy w imieniu Klientów postępowania sądowe albo wstępujemy do już toczących się postępowań
 • sporządzamy pisma inicjujące postępowanie sądowe (np. pozwy o rozwód, separację, alimenty itd.), jak również pisma w toku sprawy przed sądem (np. odpowiedzi na pozew, wnioski o zabezpieczenie, wnioski dowodowe, repliki na pisma strony przeciwnej, odpowiedzi na zobowiązania Sądu, listy pytań do świadków, apelacje, zażalenia itd.)
 • reprezentujemy Klientów na rozprawach w Sądzie we wszystkich instancjach

Chcącym wziąć rozwód małżonkom oferujemy także doradztwo oraz reprezentowanie przed Sądem w sprawach o:

 • unieważnienie małżeństwa
 • stwierdzenie nieistnienia małżeństwa
 • eksmisję małżonka z zajmowanego mieszkania
 • ustalenie tymczasowego korzystania ze wspólnego mieszkania

Ustanowienie rozdzielności majątkowej i podział majątku wspólnego małżonków

Pomagamy naszym Klientom w ustanowieniu rozdzielności majątkowej małżeńskiej, jak również w przeprowadzeniu podziału majątku wspólnego małżonków. Tak w drodze umowy, jak i orzeczenia sądowego.

W ramach powierzonej sprawy:

 • wspieramy Klientów w negocjacjach, gdy istnieje szansa umownego ustanowienia rozdzielności i podziału majątku wspólnego małżonków w drodze umowy
 • analizujemy, opiniujemy i przygotowujemy projekty umów o podział majątku wspólnego
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych o ustanowienie rozdzielności majątkowej i podział majątku wspólnego małżonków, na każdym etapie i przed sądami wszystkich instancji
 • pomagamy uporządkować sprawy majątkowe
 • pomagamy ustalić skład oraz wartość majątku wspólnego
 • pomagamy w zdobyciu potrzebnych dokumentów (odpisy aktów stanu cywilnego, odpisy z ksiąg wieczystych, dokumenty bankowe i inne)
 • pomagamy dokonać wszelkich rozliczeń dotyczących majątku wspólnego, w tym tych dotyczących nakładów i wydatków z majątku wspólnego małżonków na ich majątki osobiste oraz z majątków osobistych na majątek wspólny

Rozliczenia majątkowe konkubinatu

Prawo rodzinne nie reguluje stosunku partnerów, którzy nie wstąpili w związek małżeński, lecz pozostają w konkubinacie. Z chwilą zakończenia relacji byli partnerzy stają przed wyzwaniem rozwiązania wszelkich kwestii majątkowych. Z uwagi na to, że w takiej sytuacji nie stosuje się przepisów prawa rodzinnego, rozstrzygnięcia dotyczące wzajemnych rozliczeń i podziału zgromadzonego wspólnie majątku dokonuje się w oparciu o ogólne przepisy prawa cywilnego.

Klientom, którzy pozostawali w nieformalnym związku, oferujemy następujące usługi:

 • uczestniczymy w negocjacjach przedsądowych lub na etapie sądowym pomiędzy byłymi partnerami w zakresie ich rozliczeń majątkowych
 • pomagamy w skompletowaniu potrzebnych dokumentów (np. odpisy z ksiąg wieczystych, dokumenty bankowe itd.)
 • inicjujemy postępowania sądowe, jak również wstępujemy do wszczętych już postępowań sądowych
 • sporządzamy pisma wszczynające postępowania sądowe, jak również pisma w toku postępowań
 • reprezentujemy Klientów na rozprawach

Kontakty z dziećmi i władza rodzicielska

Ustalenie zasad sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dziećmi w praktyce może być najtrudniejszą kwestią, co do której muszą porozumieć się małżonkowie. Wychodzimy z założenia, że w każdej sprawie rodzinnej najważniejsze jest dobro dzieci. W sytuacji, gdy widzimy szansę na porozumienie się małżonków, chociażby w kilku kwestiach dotyczących ich wspólnych małoletnich dzieci, pomagamy naszym Klientom w polubownym uregulowaniu tych kwestii w formie tzw. rodzicielskiego planu wychowawczego. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe. Wówczas pomagamy w przejściu przez postępowanie sądowe, które ureguluje sporne kwestie.

Rozwodzącym się małżonkom, którzy chcą uregulować kwestie dotyczące wspólnych dzieci oferujemy pomoc w sprawach m.in. o:

 • ustalenie miejsca zamieszkania dzieci
 • władzę rodzicielską
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dotyczących dzieci
 • kontakty z dziećmi
 • wyegzekwowanie już uregulowanych kontaktów z dziećmi

Ponadto pomagamy Klientom w sprawach o:

 • ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienie

Alimenty

Wspieramy naszych Klientów w sprawach o alimenty, w tym na rzecz małoletnich dzieci. Pomagamy w opracowaniu i zawarciu ugody alimentacyjnej, jak również reprezentujemy Klientów na etapie sądowym. Prowadzimy postępowania o alimenty, jak również o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Kwestie alimentów na rzecz małoletnich dzieci mogą być rozstrzygane w ramach postępowania rozwodowego lub o separację małżonków, jak również osobno w sytuacji, gdy pomiędzy rodzicami nie toczy się sprawa o rozwód albo separację. Istotne jest, że w czasie trwania postępowania o rozwód albo separację nie może zostać wszczęta lub toczyć się osobna sprawa o alimenty albo przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny. Taka sprawa wszczęta wcześniej ulega zawieszeniu w zakresie roszczeń za okres od wytoczenia sprawy o rozwód albo separację. Sprawy o alimenty mogą dotyczyć tak ich zasądzenia przez Sąd, podwyższenia albo obniżenia zasądzonych wcześniej alimentów, jak również stwierdzenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Zwracamy uwagę naszych Klientów na możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia o alimenty na czas trwania postępowania sądowego, aby zabezpieczyć potrzeby osób uprawnionych do świadczeń na czas trwania postępowania. W takiej sytuacji możliwe jest otrzymywanie świadczeń już w toku sprawy, nie czekając do prawomocnego jej rozstrzygnięcia.

Rozstający się partnerzy, którzy pozostawali w konkubinacie, również mogą uregulować kwestię alimentów na ich wspólne małoletnie dzieci, tak w drodze umowy, jak i przed Sądem.  Obowiązek alimentacyjny nie musi dotyczyć wyłącznie dzieci. Możliwe jest również ustanowienie alimentów na rzecz np. byłego małżonka, rodziców, dziadków. Ponadto dziadkowie mogą zostać zobowiązani do łożenia na rzecz wnuków. Te obowiązki powstają w razie ziszczenia się przewidzianych w przepisach przesłanek.

W sprawach o świadczenia alimentacyjne nasze usługi obejmują:

 • porady prawne
 • wsparcie Klientów w negocjacjach lub mediacjach z stroną przeciwną
 • pomoc w zgromadzeniu potrzebnych dokumentów
 • doradztwo, weryfikacja lub sporządzenie projektu umowy lub ugody
 • sporządzanie pisma inicjującego postępowanie sądowe (pozew), jak również pism w toku sprawy (np. odpowiedź na pozew, wnioski dowodowe, repliki na pisma strony przeciwnej, odpowiedzi na zobowiązania Sądu, zażalenia, apelacje itd.)
 • reprezentowanie Klientów na rozprawach

Osoba odpowiedzialna za tę praktykę

Patrycja Pruszkowska

Adwokat, Partner
p.pruszkowska@wpz.legal