Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Nasze usługi

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed odpowiednimi organami w postępowaniach o odszkodowanie za nieruchomość wywłaszczoną pod budowę drogi publicznej
  • pomoc zarówno na etapie postępowania administracyjnego, jak również sądowoadministracyjnego, przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • sporządzanie wniosków, odwołań, skarg do sądów administracyjnych i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz odpowiedzi na takie odwołania lub skargi
  • weryfikacja operatów szacunkowych ustalających wartość wywłaszczonych nieruchomości oraz sporządzanie uwag i zarzutów do takich operatów szacunkowych
  • reprezentowanie Klientów w sprawach o tzw. wykup resztówki

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Z powodzeniem podejmujemy się prowadzenia w imieniu naszych Klientów spraw o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod budowę drogi publicznej (w trybie tzw. specustawy drogowej, jak i ustawy o gospodarce nieruchomościami). Pomagamy również w sprawach o wykup tzw. resztówki.

Odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w trybie specustawy drogowej

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, (zwana dalej specustawą drogową) reguluje proces wywłaszczania nieruchomości gruntowych pod budowę dróg publicznych. Takiemu właścicielowi przysługuje odszkodowanie odpowiadające wartości wywłaszczonej nieruchomości. Wysokość odszkodowania jest ustalana w postępowaniu administracyjnym w sposób indywidualny, tj. w oparciu o operat szacunkowy, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego dla danej nieruchomości. Rzeczoznawcę tego powołuje prowadzący postępowanie w sprawie.

Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość, mówiąc w dużym uproszczeniu, odpowiadać ma wartości rynkowej tej nieruchomości, a zatem cenie, którą właściciel mógłby uzyskać na wolnym rynku. Na wysokość odszkodowania wpływa bardzo dużo czynników, w tym położenie nieruchomości, jej przeznaczenie, stan oraz inne przyjęte cechy decydujące o wartości nieruchomości na konkretnym rynku.

Z naszego doświadczenia wynika, że często sporządzona przez rzeczoznawcę wycena nie odpowiada wartości rynkowej wywłaszczonej nieruchomości, gdyż operat zawiera różnego rodzaju błędy i nieprawidłowości. Na co dzień zajmujemy się wyceną nieruchomości na potrzeby udzielenia kredytu hipotecznego, zatem mamy doświadczenie w opiniowaniu wycen.

Pomagamy Klientom ocenić prawidłowość wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę dla danej nieruchomości. W przypadku, kiedy operat szacunkowy obarczony jest błędami, sporządzamy uwagi i zarzuty względem takiego operatu. Tym samym zmierzamy do sporządzenia przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego zamiennego albo całkowicie nowego operatu, określającego wartość rynkową wywłaszczanej nieruchomości. Sformułowanie trafnych zarzutów do operatu jest czynnością kluczową. Samo bowiem niezadowolenie właściciela z wysokości wyceny (tj. gdy właściciel uważa, że rzeczoznawca zaniżył wycenę i nieruchomość jest więcej warta) nie stanowi podstawy do zmiany operatu szacunkowego. W przypadku korzystania z pomocy prawnej bardzo ważnym jest zatem, aby zwrócić się do adwokata specjalizującego się w tego rodzaju sprawach, tj. o odszkodowanie za grunt wywłaszczony w trybie tzw. specustawy drogowej. Doświadczenie w tego typu sprawach jest kluczowe i bezcenne.

Operat szacunkowy, określający wartość nieruchomości, jest kluczowym dowodem w sprawie o odszkodowanie za grunt wywłaszczony pod budowę drogi publicznej. Odszkodowanie ustalone bowiem w decyzji organu prowadzącego postępowanie odpowiada co do zasady właśnie wartości wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę. Co do zasady, bowiem wysokość tego odszkodowania w określonych sytuacjach może zostać powiększona w decyzji administracyjnej wydanej w sprawie o dodatkowe 5%, co również wyjaśniają i w czym pomagają nasi adwokaci.

W ramach prowadzonej sprawy nie tylko sporządzamy ewentualne uwagi do operatu szacunkowego, ale również wszelkie inne pisma, w tym wnioski dowodowe, odwołania od decyzji organu I instancji lub skargę do sądu administracyjnego na decyzje organu II instancji.

Pomagamy Klientom, którzy zgłaszają się na różnym etapie ich sprawy. W tym również Klientom, którzy zgłaszają się do nas na etapie, kiedy w ich sprawie organ pierwszej instancji wydał już decyzję ustalającą wysokość odszkodowania. Sporządzamy wówczas odwołanie od takiej decyzji i reprezentujemy Klienta w postępowaniu przed organem drugiej instancji. W przypadku Klientów, których sprawy są na etapie decyzji wydanych przez organ drugiej instancji, to w zależności od treści tych decyzji, np. sporządzamy skargę do sądu administracyjnego (w przypadku decyzji niekorzystnej dla Klienta), reprezentujemy przed takim sądem (w tym gdy skargę wniosła strona przeciwna, a nie Klient), czy też reprezentujemy Klienta w ponownym postępowaniu przed organem pierwszej instancji (gdy decyzja organu drugiej instancji uchyliła zaskarżoną decyzję pierwszej instancji i przekazała sprawę do ponownego rozpoznania).

Od decyzji wydanej przez organ rozpoznający sprawę w pierwszej instancji służby bowiem odwołanie do organu wyższej instancji. Odwołanie takie wnoszone jest za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję. Natomiast decyzja wydana przez organ drugiej instancji na skutek takiego odwołania może być przedmiotem skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami określa m.in. zasady wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji administracyjnej, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Wywłaszczeniem może być objęta cała nieruchomość albo jej część. Nieruchomość może zostać wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Takie wywłaszczenie następuje za odszkodowaniem, które odpowiadać ma wartości ww. praw.

Odszkodowanie ustalane jest w decyzji administracyjnej o wywłaszczeniu nieruchomości. Wysokość odszkodowania kształtuje wiele czynników. W tym odszkodowanie to ustala się według stanu, przeznaczenia i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii powołanego w sprawie rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości.

Niestety wycena zawarta w operacie rzeczoznawcy nie zawsze odpowiada wartości wywłaszczonej nieruchomości, co wynikać może z różnych nieprawidłowości zawartych w takim operacie. Pomoc adwokata, doświadczonego w tego typu sprawach, pomaga doprowadzić do zastąpienia takiego operatu operatem zamiennym albo wydania zupełnie nowego operatu szacunkowego w sprawie. W przypadku oparcia decyzji na takim wadliwym operacie nasi adwokaci sporządzają odwołania od decyzji organu pierwszej instancji lub skargi do sądów administracyjnych decyzje organów drugiej instancji (w zależności od etapu sprawy).

Wykup tzw. resztówki

Jeżeli pod drogę została przejęta tylko część nieruchomości, w wyniku czego pozostała powierzchnia nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, właściciel może zażądać od zarządcy drogi nabycia (w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego) pozostałej części tej nieruchomości (wykupu tzw. resztówki).

Roszczenie o wykup może zostać zrealizowane w drodze umowy albo przed sądem, jeśli zarządca drogi odmawia nabycia od dotychczasowego właściciela części nieruchomości pozostałej po podziale (tj. resztówki).

Do kontaktu z naszą Kancelarią zapraszamy właścicieli nieruchomości, którym w wyniku wywłaszczenia pozostał grunt o powierzchni zbyt małej, aby mógł być wykorzystywany na dotychczasowe cele. Przygotujemy wniosek o nabycie części pozostałej po podziale, a jeśli nie zostanie on uwzględniony, skierujemy sprawę do sądu cywilnego.

Osoba odpowiedzialna za tę praktykę

Patrycja Pruszkowska

Adwokat, Partner
p.pruszkowska@wpz.legal

Krzysztof Wysocki

Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny, Partner
k.wysocki@wpz.legal