Zabezpieczenie WIBORowe

W ostatnim czasie w sektorze bankowym zachodzi wiele zmian na korzyść kredytobiorcy-konsumenta. Jednym z kolejnych kroków milowych w historii orzecznictwa polskich Sądów oraz rynku bankowego, było udzielenie przed Sąd kredytobiorcy-konsumentowi „zabezpieczenia WIBORowego”.

Czym zabezpieczenie WIBORowe jest w praktyce i w jakim stopniu może przyczynić się do ochrony kredytobiorcy przez spłatą rat w zawyżonej wysokości?

Tak zwane zabezpieczenie WIBORowe polega na udzieleniu Wnioskodawcy zabezpieczenia powództwa o ustalenie treści stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt poprzez ustalenie, że na oprocentowanie kredytu składa się wyłącznie marża banku, która może ulec zmianie jedynie w wypadkach przewidzianych w umowie o kredyt, zawartej między Stronami. Tym samym na czas trwania procesu kredytobiorca-konsument nie musi płacić oprocentowania w wysokości marża Banku + Wibor, lecz oprocentowanie wynosi jedynie tyle, ile marża Banku.

Zabezpieczenie WIBORowe jest bardzo przydatną instytucją w dalszym dochodzeniu przez kredytobiorcę-konsumenta swoich roszczeń, co następuje poprzez wytoczenie przeciwko bankowi powództwa. Dzięki instytucji zabezpieczenia, przyjętej przez polskiego ustawodawcę, kredytobiorca-konsument już w trakcie trwania procesu jest uprzywilejowany w zakresie spłaty rat kredytu, oprocentowanych wyłącznie o stosunkowo niską marżę banku, z całkowitym pominięciem oprocentowania WIBORowego.

Obrazując jak działa zabezpieczenie WIBOROwe w praktyce wskazujemy, że w skutek udzielenia kredytodawcy-konsumentowi zabezpieczenia WIBORowego wysokość odsetek od kapitału może zmniejszyć się o ponad 75%. Przykładowo w postanowieniu Sądu Okręgowego w Katowicach, na skutek udzielenia Wnioskodawcy zabezpieczenia, wysokość odsetek zmalała z około 9,6-9,8% do 2,19%. W konsekwencji rata spłaty kredytu zmalała z około 6.700 zł do 1.700 zł, co niewątpliwie stanowi ogromną różnicę.

Zgodnie z art. 730(1) k.p.c. do uzyskania w Sądzie zabezpieczenia powództwa o ustalenie treści stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt należy uprawdopodobnić:

  1. dochodzone roszczenie oraz
  2. interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Nasza Kancelaria opracowała model dochodzenia roszczeń kredytobiorców – konsumentów przeciwko bankom oparty o nieważność wskaźnika WIBOR. W sprawach sporów z bankami mamy wieloletnie doświadczenie, w szczególności w tzw. „sprawach frankowych”. Doświadczenie to jest nieocenione w zwalczaniu kolejnych nieuczciwych postanowień stosowanych przez banki.