Windykacja

Nasze usługi

 • windykacja przedsądowa, w tym z przedstawieniem dłużnikowi harmonogramu spłat
 • audyt procedur związanych ze sprzedażą produktów lub usług pod kątem dochodzenia należności
 • monitowanie dłużnika
 • współpraca z detektywami w celu poszukiwania majątku dłużnika
 • złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika
 • wystąpienie z pozwem
 • prowadzenie postępowania sądowego
 • złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym

Windykacja

Udzielamy pomocy prawej w postępowaniach mających na celu windykację należności. Naszym priorytetem jest jak najpełniejsze odzyskanie środków naszych Klientów w możliwie najkrótszym czasie. Prowadzimy postępowanie windykacyjne na etapie przedsądowym (negocjacje z kontrahentami, monitowanie dłużników, wezwania do zapłaty), a gdy nie przyniesie ono oczekiwanych efektów, kierujemy sprawę do Sądu. Podjęcie działań poprzedzone jest analizą charakteru wierzytelności oraz zebraniem informacji na temat dłużnika.

W procesie windykacji wykorzystujemy wszystkie zgodne z prawem formy nacisku na dłużnika. Na bieżąco raportujemy o stanie prowadzonych spraw windykacyjnych, dzięki czemu Klienci wiedzą, na jakim etapie jest sprawa i jakie dalsze kroki zostaną podjęte. Informujemy Klientów również o możliwych trudnościach, np. gdy analiza sytuacji dłużnika doprowadzi do przekonania, że nie ma on majątku, ogłosił upadłość lub gdy przewidując, że zostanie przeciwko niemu wszczęte postępowanie windykacyjne, stworzył strukturę prawno-organizacyjną, która zabezpiecza jego aktywa przed działaniami windykacyjnymi.

Przedsądowa windykacja długów

 • analiza sprawy
 • przygotowanie wezwania do zapłaty, w tym z harmonogramem spłat i wysłanie go do dłużnika za potwierdzeniem odbioru
 • monitowanie dłużnika
 • w przypadku braku reakcji ze strony dłużnika: przesłanie ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty i rozważenie z Klientem postępowania sądowego

Jeśli w trakcie badania sytuacji majątkowej dłużnika nasi adwokaci uznają, że zaistniały okoliczności uzasadniające ogłoszenie jego upadłości, po konsultacji z Klientem przygotują wniosek o ogłoszenie upadłości i zainicjują w ten sposób postępowanie upadłościowe.

Windykacja długów na etapie sądowym i egzekucyjnym

 • wystąpienie z pozwem, w tym o wydanie nakazu zapłaty
 • reprezentacja Klientów w postępowaniu przed Sądem, w tym sporządzanie pism i zastępstwo na rozprawach
 • uzyskanie klauzuli wykonalności dla wydanego orzeczenia
 • wniesienie do komornika sądowego wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciw dłużnikowi
  • nadzór nad prawidłowością realizacji procesu egzekucji ze składników majątkowych osób zadłużonych
  • wsparcie działań Komornika zmierzających do pełnego zaspokojenia wierzyciela
  • reprezentacja Klientów w postępowaniach ze skarg na czynności komorników

Audyt procedur związanych ze sprzedażą produktów i usług

Do sądowej windykacji wierzytelności dochodzi najczęściej, gdy wierzyciel nie jest w stanie uzyskać należnego wynagrodzenia za dostarczone towary lub wykonane na rzecz dłużnika usługi. Rekomendujemy naszym Klientom, aby już w czasie zawierania umowy zabezpieczyli się na okoliczność niemożności wyegzekwowania należnych im świadczeń w przyszłości. Nasi adwokaci doradzą, w jaki sposób w danym stanie faktycznym Klient może zabezpieczyć swoje interesy na okoliczność trudności w odzyskaniu należności.

Naszym Klientom oferujemy audyt procedur związanych ze sprzedażą produktów lub usług, którego celem jest umożliwienie łatwiejszego dochodzenia należności w razie braku płatności lub opóźnienia w płatności przez dłużnika. Nasi adwokaci zapoznają się z obowiązującymi u Klienta procedurami, a następnie proponują rozwiązania wpływające na usprawnienie dochodzenia wierzytelności.

Osoba odpowiedzialna za tę praktykę

Krzysztof Wysocki

Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny, Partner
k.wysocki@wpz.legal