Usługi księgowe

Nasze usługi

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR), ewidencji przychodów dla celów ryczałtu oraz ewidencji VAT
 • kompleksowa obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych i spółek osobowych
 • doradztwo dla osób zamierzających rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą, rejestracja w CEIDG i ZUS, rejestracja dla celów VAT oraz prowadzenie ich księgowości
 • pełna obsługa kadrowo-płacowa spółek i JDG
 • obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
 • doradztwo dla przedsiębiorców istniejących na rynku oraz planujących rozpocząć  działalność
 • optymalizacja podatkowa z uwzględnieniem możliwości wyboru korzystnych form opodatkowania, w tym CIT estoński, podatek ryczałtowy, kwota wolna od podatku

Usługi księgowe

Obok świadczenia doradztwa prawnego, nasza Kancelaria oferuje także kompleksowe usługi księgowe – pełną obsługę księgowo-kadrowo-płacową. Do skorzystania z nich zachęcamy zarówno przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółki osobowe i kapitałowe. Służymy pomocą osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą oraz firmom już istniejących na rynku.

Księgowość

Zajmujemy się szeroko rozumianą księgowością: proponujemy wsparcie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i wielu innych kwestii związanych z rozliczeniami spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych.

Zapewniamy wysoką jakość usług rachunkowych w zakresie m.in.:

 • prowadzenia pełnej księgowości (księgi handlowe) lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • pomocy przy rejestracji działalności gospodarczej
 • reprezentowania klienta przed organami podatkowymi i ZUS
 • prowadzenia pełnej obsługi kadrowo-płacowej
 • prowadzenia rejestrów VAT

Poniżej szczegółowo opisujemy zakres świadczonych usług.

Księgi handlowe

 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT,
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji JPK_VAT
 • miesięczne rozliczenia podatku dochodowego
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS
 • sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzanie deklaracji JPK_VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT i PIT
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, VAT, VAT-UE
 • sporządzanie deklaracji rocznych
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS
 • kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych
 • obsługa księgowa transakcji zagranicznych (eksport, import, unijne)

Na życzenie Klientów możemy przechowywać dokumentację księgową przez okres roku obrachunkowego.

Kadry i płace

 • przygotowywanie dokumentów związanych z umową o pracę oraz umowami cywilno- prawnymi: umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, listy płac
 • rejestracja firmy i pracowników w ZUS
 • bieżąca dokumentacja kadrowa
 • ewidencjonowanie wynagrodzeń oraz zwolnień lekarskich
 • ustalanie wymiaru urlopów
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS i US
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców,
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11 oraz PIT-40

Konsultacje

Wprawdzie decydując się na powierzenie naszej Kancelarii obsługi księgowej Klienci nie muszą na bieżąco śledzić zmian w prawie podatkowym i zasadach rachunkowości, niemniej znajomość przepisów i umiejętność dostosowania się do nich mają duże znaczenie dla planów rozwojowych firmy i ich kierunku.

Zachęcamy Klientów do zadawania pytań w przedmiocie

 • zagadnień księgowych
 • spraw kadrowo-płacowych
 • sprawdzenia poprawności zapisów i prowadzonych ewidencji
 • spodziewanej lub przeprowadzonej kontroli podatkowej

Osoby, które dopiero noszą się z założeniem działalności gospodarczej albo spółki, zachęcamy do skonsultowania z naszymi specjalistami zagadnień prawnych i organizacyjnych dotyczących rozpoczęcia aktywności biznesowej. W trakcie spotkania doradzimy wybór korzystnej drogi rozwoju zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa, wyjaśniamy, jakie obowiązki w zakresie rozliczeń podatkowych będzie miał przedsiębiorca oraz odpowiadamy na pytania.

Osoba odpowiedzialna za tę praktykę

Marta Ziarko

Doradca Podatkowy, Partner
m.ziarko@wpz.legal