Nieruchomości i inwestycje budowlane

Nasze usługi

 • badanie stanu prawnego nieruchomości (due diligence) i pomoc w jego uregulowaniu, jeśli zachodzi taka konieczność
 • doradztwo i reprezentacja w transakcjach zbycia lub nabycia nieruchomości
 • reprezentacja w negocjacjach dotyczących nieruchomości
 • ustanawianie zabezpieczeń oraz znoszenie obciążeń nieruchomości (przewłaszczenie na zabezpieczenie, prawa osobiste, służebności, dożywocie, hipoteka)
 • uzyskanie i negocjacja finansowania związanego z nabywaniem nieruchomości
 • obsługa procesu inwestycyjno-budowlanego
 • doradztwo dla osób fizycznych kupujących, sprzedających lub wynajmujących nieruchomość
 • sporządzanie i opiniowanie umów, analiza stanu prawnego nieruchomości

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Świadczymy kompleksową obsługę prawną transakcji (nabycia, sprzedaży, najmu) oraz projektów inwestycyjnych (budowlanych) na rzecz Klientów działających na rynku nieruchomości gruntowych, biurowych, handlowych, przemysłowych i mieszkaniowych. Usługi w obszarze nieruchomości kierujemy do podmiotów, które chcą sprzedać nieruchomość gruntową, kupić ją, wynająć, nająć lub zrealizować inwestycję – słowem, doradzamy i opiniujemy na każdym etapie inwestycji w obszarze nieruchomości, kierując usługi do wszystkich uczestników rynku nieruchomości.

Wspieramy także Klientów indywidualnych, którzy chcą sprzedać, kupić lub wynająć nieruchomość albo mają jakiekolwiek pytania dotyczące umów związanych z nieruchomościami. Ponadto nasi adwokaci sporządzają umowy dotyczące przeniesienia własności nieruchomości, najmu lub dzierżawy, a także opiniują umowy przedłożone przez drugą stronę.

Transakcje na rynku nieruchomości

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie obsługi inwestycji budowlanych – począwszy od analizy ryzyka i doradztwa prawnego przy wyłanianiu wykonawców poszczególnych etapów prac, po negocjowanie umów na wszystkich etapach i bieżącą obsługę prawną inwestycji. Uczestnikom rynku nieruchomości oferujemy w szczególności:

 • badanie stanu prawnego nieruchomości (due diligence) oraz szczegółową analizę stanu prawnego i historii transakcji drugiej strony umowy
 • kompleksową obsługę prawną sprzedaży nieruchomości, najmu, dzierżawy i leasingu nieruchomości
 • obsługę prawną podmiotów zajmujących się działalnością deweloperską, w tym:
  • wsparcie w uzyskiwaniu finansowania inwestycji
  • pomoc przy organizacji procesu inwestycyjnego: przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, umowy z generalnym wykonawcą i podwykonawcami, umowy
  • zastępstwo inwestycyjne, umowy z architektami i projektantami inwestycji, umowy z dostawcami mediów oraz zarządcami dróg
  • przygotowywanie prospektów informacyjnych
  • sporządzenie umów rezerwacyjnych, umów deweloperskich i umów
  • przeniesienie własności nieruchomości
  • reprezentację w sprawach związanych z działalnością deweloperską
 • kompleksową obsługę prawną procesu komercjalizacji (wynajmu) powierzchni komercyjnej oraz biurowej
 • doradztwo w zakresie ustanawiania użytkowania, służebności gruntowych, hipotek
 • obsługę prawną inwestycji budowlanych, w tym inwestycji deweloperskich
 • negocjowanie umów o projekt budowlany i umów o roboty budowlane
 • przygotowanie dokumentacji związanej z transakcją
 • obsługę podatkową transakcji i inwestycji nieruchomościowych
 • doradztwo w zakresie zabezpieczeń należytego wykonania umowy przez kontrahentów
 • obsługę prawną finansowania nabywania oraz ustanawiania zabezpieczeń wierzytelności
 • prowadzenie spraw dotyczących roszczeń z tytułu opóźnienia w wydaniu nieruchomości
 • prowadzenie spraw dotyczących odszkodowań z tytułu wad fizycznych i prawnych budynków oraz lokali
 • stały monitoring zmian w prawie budowlanym

Ofertę kierujemy do:

 • podmiotów zajmujących się działalnością deweloperską
 • generalnych wykonawców i podwykonawców robót budowlanych
 • firm zarządzających nieruchomościami
 • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Postępowania sądowe z zakresu nieruchomości

Prowadzimy postępowania sądowe za zakresu nieruchomości, w szczególności:

 • postępowania wieczystoksięgowe
 • o zasiedzenie własności nieruchomości
 • o ustanowienie/zniesienie służebności drogi koniecznej
 • o zniesienie współwłasności, w tym połączone z podziałem majątku wspólnego małżonków lub działem spadku
 • o odszkodowanie z tytułu zmniejszenia wartości rynkowej nieruchomości
 • o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • o ustanowienie/zniesienie służebności przesyłu
 • o rozliczenie nakładów na nieruchomości
 • o naruszenie posiadania
 • o wydanie nieruchomości, opróżnienie i wydanie lokalu
 • wynikających z umowy najmu lub dzierżawy

Oferta dla klientów indywidualnych

Wiedzą i doświadczeniem wspieramy także Klientów indywidualnych, którzy chcą sprzedać, kupić, nająć lub wynająć dom albo mieszkanie lub wydzierżawić nieruchomość gruntową.

Działania na rynku nieruchomości, niezależnie od skali, wiążą się z licznymi formalnościami. Osoby niezajmujące się profesjonalnie nieruchomościami mogą mieć wątpliwości dotyczące postanowień umownych, które kształtują ich prawa i obowiązki. Aby uniknąć kosztownych błędów, warto skonsultować się z prawnikiem, który wyjaśni niejasne kwestie, zapozna się z przedłożoną przez drugą stronę umową lub sporządzi projekt umowy.

Kupno nieruchomości

Nasi prawnicy doradzają Klientom, którzy chcą kupić nieruchomość na rynku pierwotnym lub wtórnym albo kupić działkę z zamiarem wybudowania na niej domu.

Nasza oferta obejmuje m.in.:

 • zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowanie przestrzennego (jeśli istnieje)
 • kontrolę stanu prawnego nieruchomości
 • sporządzenie umów związanych ze sprzedażą lub zaopiniowanie umów zaproponowanych przez sprzedającego
 • pomoc w skompletowaniu dokumentów dla banku, jeśli zakup ma być współfinansowany kredytem hipotecznym
 • dochodzenie roszczeń od dewelopera, jeśli po sfinalizowaniu umowy okaże się, że nieruchomość ma wady fizyczne

Wynajem mieszkania

Klientom, którzy wynajęli posiadane mieszkanie pomagamy m.in. w sytuacjach, gdy lokator:

 • nie chce opuścić mieszkania pomimo rozwiązania umowy lub upływu czasu, na który została zawarta
 • jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu
 • wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela
 • poczynił w mieszkaniu szkody

Najem mieszkania

Klientom, którzy chcą wynająć mieszkanie, proponujemy m.in.:

 • skonsultowanie umowy przedłożonej przez wynajmującego pod kątem kształtowania praw i obowiązków strony umowy
 • wsparcie w sporze z wynajmującym, który zarzuca najemcy pogorszenie stanu mieszkania, uchylanie się od odpowiedzialności albo odmawia zwrotu wpłaconej kaucji
 • doradztwo w razie, gdy wynajmujący chce rozwiązać umowę przed terminem, na który została ona zawarta

Osoba odpowiedzialna za tę praktykę

Piotr Ziarko

Adwokat, LL.M., Partner
p.ziarko@wpz.legal