Zakładanie, obsługa i likwidacja spółek

Nasze usługi

 • zakładanie, obsługa i likwidacja spółek osobowych i kapitałowych
 • bieżące doradztwo prawne
 • przygotowanie umów i regulaminów oraz udział w negocjacjach
 • obsługa organów spółki
 • doradztwo podatkowe i usługi księgowe
 • w procesie zakładania spółek m.in.: audyt potrzeb Klienta w celu zaproponowania najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności; sporządzenie umów, statuty, zgód korporacyjnych; rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • w procesie likwidacji m.in.: przygotowanie i opublikowanie wezwania do wierzycieli; wsparcie prawne, księgowe oraz podatkowe likwidatora; wsparcie w zakończeniu spraw sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych prowadzonych przez spółkę; pomoc w upłynnieniu majątku spółki

Zakładanie, obsługa i likwidacja spółek

Zakładanie spółek

Proces rejestracji spółek poprzedzony jest audytem potrzeb Klienta, jego możliwości i otoczenia biznesowego, w którym działa. Na tej podstawie prawnicy rekomendują najbardziej pożądane formy działalności. Wprawdzie jest możliwość przekształcenia w inną formę działalności na dalszym etapie, ale wiąże się to z formalnościami, więc aby oszczędzić Klientowi kosztów i dodatkowej pracy, już na początku powinna zostać obrana najkorzystniejsza dla niego forma działalności.

Na tym etapie przeprowadzane są daleko idące konsultacje, w toku których Klient może zadać pytania i podzielić się wątpliwościami dotyczącymi funkcjonowania przyszłej spółki i obowiązków prawnych i podatkowych, które wiążą się z wyborem konkretnej formy działalności.

Gdy Klient zdecyduje się na określoną formę działalności, nasi prawnicy przystępują do działań zmierzających do zarejestrowania spółki.

Zakładanie spółek – oferta

Zakładanie spółek osobowych:

 • spółka jawna
 • spółka partnerska
 • spółka komandytowa
 • komandytowo-akcyjna.

Zakładanie spółek kapitałowych:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • prosta spółka akcyjna
 • spółka akcyjna.

Pomagamy również w:

 • tworzeniu holdingów
 • opracowaniu koncepcji tzw. spółek cichych

W ramach naszych usług:

 • przygotowujemy umowy i statuty spółek, a w razie potrzeby także zgody korporacyjne
 • przygotowujemy umowy wspólników
 • dokonujemy rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zgłaszamy zmiany
 • występujemy o rejestrację nowo zarejestrowanego podmiotu jako płatnika VAT oraz składamy do Urzędu Skarbowego formularz z danymi uzupełniającymi

Obsługa spółek

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie obsługi korporacyjnej spółek. Wspieramy Klientów w zakresie wprowadzania zmian wynikających ze zmian prawnych, analizujemy otoczenie, w którym działa spółka, by zadziałać uprzedzająco i podpowiedzieć konieczność zmian strukturalnych czy proceduralnych.

Przykładowe usługi, które oferujemy Klientom korporacyjnym:

 • wprowadzamy zmiany do umów spółki lub statutu
 • opracowujemy wewnętrzne zasady działania organów
 • przygotowujemy dokumentację związaną z ustanowieniem ładu korporacyjnego w spółkach
 • przygotowujemy podstawy do podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia, nabycia, umorzenia i zastawienia udziałów lub akcji
 • bierzemy udział w czynnościach związanych ze zmianami w składzie wspólników lub akcjonariuszy spółki
 • bierzemy udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów
 • doradzamy w zakresie oceny ważności uchwał organów spółki oraz możliwości ich podważenia na drodze sądowej

Likwidacja spółek

Podejmujemy działania zmierzające do zakończenia istnienia spółki, gdy zaistnieją przesłanki jej rozwiązania i konieczność przeprowadzenia jej likwidacji lub przeprowadzenia innego sposobu zakończenia działalności spółki. Nasi prawnicy sporządzają kompletną dokumentację wymaganą do likwidacji spółki, począwszy od otwarcia likwidacji do zakończenia bytu prawnego spółki.

Spółkom, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej proponujemy działania, których celem jest ustalenie, czy zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości. W takiej sytuacji podejmiemy kroki, których celem jest prawidłowe przeprowadzenie tego procesu.

Spółkom, w przypadku których zachodzą przesłanki zgłoszenia wniosku o upadłość, oferujemy:

 • badanie kondycji przedsiębiorstwa w celu zdiagnozowania przesłanek niewypłacalności i powstania obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości
 • sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości
 • reprezentowanie dłużnika w postępowaniu upadłościowym
 • kontrolę prawidłowości działań syndyka
 • zawieranie układu w toku postępowania upadłościowego
 • obrona dłużnika przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożonym przez wierzyciela

Możemy współdziałać z likwidatorami prowadzącymi czynności likwidacyjne – również w zakresie upłynnienia majątku spółki i zakończenia postępowań, których spółka jest stroną.

W procesie likwidacji spółek oferujemy następujące działania:

 • analizę stanu przedsiębiorstwa pod kątem przeprowadzenia procesu likwidacji
 • przygotowanie projektu aktu notarialnego z uchwałami dotyczącymi likwidacji spółki
 • zgłoszenie otwarcia likwidacji do KRS
 • przygotowanie i opublikowanie wezwania do wierzycieli
 • wsparcie prawne, księgowe oraz podatkowe likwidatora
 • wsparcie w zakończeniu spraw sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych prowadzonych przez spółkę
 • pomoc w upłynnieniu majątku spółki
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do zakończenia likwidacji i wykreślenia spółki z Rejestru Przedsiębiorców.

Osoba odpowiedzialna za tę praktykę

Piotr Ziarko

Adwokat, LL.M., Partner
p.ziarko@wpz.legal

Krzysztof Wysocki

Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny, Partner
k.wysocki@wpz.legal